KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych
My, POL-UNIWERSUM S.C., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11/69, 62-800 Kalisz, REGON 2500361460, NIP 618-001-65-07 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych
Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i/lub w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej. W procesach rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe osób aplikujących na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała. W pozostałych przypadkach dane przetwarzane będą zgodnie ze złożonymi oświadczeniami lub terminami określonymi w przepisach szczególnych. Dane przetwarzane w procesach

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu
Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: POL-UNIWERSUM S.C., ul. Dobrzecka 16A/1, 62-800 Kalisz lub na adres poczty elektronicznej info@pol-uniwersum.eu

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

7. Odbiorcy danych
Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.